Aanmelding en Intake

 

Aanmelding 

U kunt uzelf aanmelden voor mentorschap, maar ook een ander kan dit voor u doen zoals een familielid, de instantie waar u verblijft, de thuiszorg, de bewindvoerder of de rechter.

In het eerst contact, via telefoon of email, achterhaalt de mentor waarom er een verzoek om mentorschap wordt gedaan en door wie. Op basis van de achterhaalde informatie besluit de mentor of u wordt doorverwezen naar een andere instantie of hulpverlener of dat er een kennimakingsgesprek gepland gaat worden met u en/of de aanvrager.

In het kennismakingsgesprek krijgt de mentor meer duidelijkheid over uw situatie, gezondheid, zorgbehoefte, woonsituatie, eventuele schulden en of er een bewindvoerder is aangesteld. Er wordt ook gekeken of u en de mentor samen door willen gaan in het aanvragen van mentorschap (er moet wel een klik zijn tussen u en de mentor). Ook vertelt de mentor in dit gesprek wat de kosten zijn van het mentorschap, over de vergoeding voor het mentorschap en hoe het mentorschap kan worden aangevraagd.

Het aanvragen van het mentorschap gebeurt d.m.v. een aanvraagformulier. De mentor zorgt ervoor dat u of de aanvrager het formulier krijgt zodat u het alleen of samen met de mentor kunt invullen en opsturen naar de rechtbank uit het district waar u woont. De rechter zal in een zitting de mentor, de aanvrager en zo mogelijk u horen. Na aanleiding hiervan besluit de rechter of het mentorschap wordt ingesteld.
 

Intake 

Zodra de mentor de beschikking van de benoeming, van de rechter heeft ontvangen, stelt de mentor u op de hoogte en ook de eerst contactpersoon uit de zorg, de huisarts en eventueel de bewindvoerder. Hierna kan het mentorschap van start gaan. De mentor zal weer een gesprek met u plannen om verdere gegevens, aan de hand van een intakeformulier, te verzamelen en een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw situatie.