Mentor en Taken

 

Mentor

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger die volwassenen begeleidt die niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen. Het kan hierbij gaan om ouderen, volwassenen met psychische problemen, met een verstandelijke of lichamelijke beperking, met dementie, met een verslaving, comateuze volwassenen e.d. Het mentorschap wordt bij de rechter aangevraagd en de mentor wordt door de rechter benoemd. Het mentorschap is een beschermende maatregel.

Regiefunctie
De mentor valt onder verantwoordelijkheid van de kantonrechter. Binnen de grenzen van de wet regelt de mentor de persoonlijke vertegenwoordiging  en  belangenbehartiging van betrokkene op het gebied van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding en welzijn.
De mentor heeft een regiefunctie en geen uitvoerende functie.


Respectvolle ondersteuning
De mentor waakt actief over de belangen van de betrokkene en stemt de belangenbehartiging af op diens behoefte en mogelijkheden.
Afhankelijk van de mogelijkheden van betrokkene treedt de mentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend op.
Zij doet dit met respect en neemt daarbij de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van betrokkene als uitgangspunt.


Bevorderen zelfstandigheid
De mentor neemt beslissingen op het persoonlijk vlak.
De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om diens zelfstandige optreden te bevorderen.

Tenzij uit de wet of verdrag anders voortvloeit, is de betrokkene tijdens het mentorschap niet bevoegd om rechtshandelingen te verrichten
op het gebied van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.
De mentor kan betrokkene wel toestemming geven om de handelingen zelf te verrichten.


Verplichting zorgverlener
Betrokkene kan zelfstandig wonen of in een instelling verblijven. De zorgverlener zoals een huisarts, thuiszorg of instelling is verplicht de mentor inzage te geven in het dossier en rapportage van de betrokkenen en om de mentor bij beslissingen te betrekken.
De mentor kan namens betrokkene al dan niet instemmen met het zorgplan of behandelplan, als betrokkene daartoe zelf niet in staat is.

In hoogstpersoonlijke aangelegenheden, zoals de levensbeëindiging van de betrokkene, heeft de mentor een adviesfunctie maar geen beslissingsbevoegdheid.

De mentor treedt op wanneer zij meent dat in de zorg tekortkomingen blijken en het zorgplan niet wordt nageleefd.